تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

سوالبار ( Svalbard ) به معنای کرانه سرما ، مجمع الجزایریست که متعلق به نروژ است و یکی از شمالی ترین مناطق مسکونی جهان به شمار می رود. این منطقه 2000 ساکن دارد ، شمالی ترین مدرسه ، شمالی ترین دانشگاه و حتی شمالی ترین سوپرمارکت را در اینجا می توان یافت. از اکتبر تا فبریه نیز در این منطقه خورشید طلوع نمی کند ، هرچند 24 ساعت شب بودن فرصت مناسبیست تا نورهای رنگارنگ شمالی در آسمان آن دیده شوند. تصاویری از آسمان زیبا و منطقه برقی سوالبار را تماش کنید.تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما