نمایشگاه گوانجو که یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی است. این نمایشگاه دو بار در سال برگزار می شود.که یکی در بهار و یکی در پاییز برگزار می شود و این نمایشگاه که از سال 1957 در گوانجو برگزار می شود بیشترین بازدیدکننده را دارد.این نمایشگاه بزرگ تجاری در گوانجو شامل سه فاز است. نمایشگاه گوانجو یکی از بهترین نمایشگاه ها برای توسعه روابط تجاری و قراردادهای جدید است.

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

معرفی نمایشگاه بزرگ بین المللی گوانجو به روایت تصویر

منبع : alale
نویسنده

یک نظر بنویسید