تنکمان شهری است نوپا با تاریخچه ای کهن واقع درجنوب شرقی شهرستان نظرآباد با طول جغرافیایی 50 درجه و37 دقیقه وباعرض جغرافیایی 35 درجه و55 دقیقه می باشد.

معرفی شهر تنکمان

تمدن های تنکمان

1 –تمدن قدیم

قدیمی ترین تمدن اطراف تنکمان تپه ای به ارتفاع حداکثر یک متروبه قطر50 متردر2 کیلومتری غرب تنکمان وجود داشته که بعدها هموارگردیده ودرآن کشاورزی نمی شود وحدود200 متری جنوب جاده تنکمان –شیخ حسن که درمزرعه تنکمان واقع است دراین تپه کاوش های علمی وقانونی انجام نشده  ودراوایل دهه دراثرکاوش های غیرمجاز دراین محل ظروف سفالی وقطعات شکسته سفالی به دست آمده که این ظروف بسیارظریف بوده وبا چرخ سفالگری ساخته شده واز جهاتی با ظروف به دست آمده از تپه (لوشه لان ) اسماعیل آباد وازجهاتی دیگر باظروف به دست آمده از(خوروین) مشابهت دارند درضمن یک خمره سفالی بدون نقش دراین تپه به دست آمده که درموزه آزادی نگهداری می شود

2 –تمدن میانه

آثاربه جا مانده از تمدنی بوده  درشرق تنکمان  که در مزرعه شرف الدین میزیستند وقدمت آن به دوره پس ازاسلام بر میگردد. این تمدن از ایلان تپه تا حسینیه فعلی واقع در جنوب غربی تنکمان بصورت زمینهای ناهموار و تپه های کم ارتفاع و متناوب واقع است.

3- تمدن کنونی

سابقه این تمدن به دوران نادرشاه می رسد. نادرشاه از شش طایفه و از هر کدام چند خانواده را به صورت گروگان در این محل سکونت داده است. گویا دلیل این کار این بوده است که این طایفه در پرداخت مالیات و تحویل سرباز به قشون نادر شاه بی میلی نشان می داده اند. این طایفه ها به نوعی با مردم روستاهای ورچند همدان و حصارالویر بستگی دارند، نام طایفه ها و محل سکونت اولیه آنها و بستگی ذکر شده در کتاب تنکمان آمده است.

  جاذبه های گردشگری محمدشهر البرز

وجه تسمیه تنکمان

مردم بومی اینجا را تنگه امان می گفتند(تنگ: کوچه ، معبر و امان :زینهار دادن کسی به جان) بدین معنی که معبر و محلی که در آنجا به این مردم امان داده شده است. مردم تنکمان خود را خلج می دانند و اصالت خود را با مردم ساوجبلاغ که اکثراً افشاریه هستند متفاوت می دانند. تنگه امان در اثر استعمال به تنکمان تبدیل شده است.

منبع : shahrdaritankaman
نویسنده

یک نظر بنویسید