در سمت بیرونی این دربها خیابان راه پشته قرار دارد. این قسمت که در جنب خیابان راه پشته قرار گرفته احتمالاً سکونت گاه خدمتکاران بوده است. در رو به روی این ساختمان یک بنای طویل دیگر قرار دارد که مشابه ابنیه مقابل و در دو اشکوب ساخته شده ارسی هایی در سمت ایوان و به صورت سرتاسری اتاق را آراسته است. هر دو بنا در سمت رو به روی هم دارای ایوانهایی هستند که با ستونها و واشانزهای چوبی و پلکوبی ایجاد گشتهزاند. پله هایی چوبی با شیب تند ارتباط بین اشکوب فوقانی و طبقه زیرین را میسر میسازد.