جاذبه های مهم گردشگری بورکینافاسو

کشور بورکینافاسو

جاذبه های مهم گردشگری بورکینافاسو

بورکینافاسو کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است. پایتخت آن اوآگادوگو است. بورکینافاسو در گذشته مستعمره فرانسه بود. در دوران مستعمراتی، این کشور نقش ذخیره نیروی کار برای مستعمرات توسعه یافته تر جنوب را داشت.

بلیط هواپیما