مکان های گردشگری و جاذبه های توریستی چاد

کشور چاد

مکان های گردشگری و جاذبه های توریستی چاد

جمهوری چاد یکی از کشورهای آفریقای مرکزی است که پایتخت آن شهر انجامنا است و از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌آید. چاد از شمال با لیبی، از شرق با سودان، از جنوب با آفریقای مرکزی، از جنوب غربی با کامرون و نیجریه و از غرب با نیجر همسایه است.