دیدنی های قرقیزستان ، جاذبه های گردشگری قرقیزستان

کشور قرقیزستان

دیدنی های قرقیزستان ، جاذبه های گردشگری قرقیزستان

قرقيزستان كشوری محصور به خشكی در آسيای مركزی است و از جمله كشور‌های واقع شده در ميان سلسله جبال تيان شان است كه غالب آنها دارای اراضی شديدا كوهستانی هستند. اين كشور  بواسطه چشم‌انداز‌های زيبا و تاريخ طولانی كوج‌نشينی مردمش معروف است.