شما با سفر به کلمبیا باید در خارج از شهرها بدنبال ماجراجویی باشید. مثل بازدید از بزرگترین رودخانه جهان یعنی آمازون.