دسته بندی

کشور ترانسنیستریا

دسته بندی
905707_340-111917

ترنسنیستریا منطقه‌ای است که عمدتاً در کنار رود دنیستر در شرق مولداوی و در همسایگی با اوکراین قرار دارد. جنگ ترانس‌نیستریا در سال ۱۹۹۲ آغاز شد و برای چهار ماه ادامه یافت و با آتش بس پایان یافت.