اتریش کشوری است که تاریخ، مکان های زیبا، سنت و فعالیت هایی که مختص خودش است، کم ندارد. این کشور به همراه همسایه خود سوئیس، پایتخت وزرش های زمستانی اروپا است.

منبع :iranankara

اتریش را میتوان یکی از بهترین کشورهای اروپایی برای گردشگری نام برد چرا که به دلیل نزدیکی با کوه های آلپ همیشه مقصد اسکی بازان جهان بوده است.