کرواسی دارای جاذبه های گردشگری طبیعی زیادی است. بیش از هزار جزیره دارد که همگی آنها در اختیار صنعت گردشگری هستند.