مجارستان یکی از زیباترین کشورهای اروپا است که با تاریخی به جا مانده از قرون وسطی و وجود آب گرم ها و دریاچه های تمیز همیشه جز مقاصد گردشگران محسوب میشود.