دسته بندی

مقاصد گردشگری

دسته بندی
بزرگترین بازارهای جهان

خرید از موارد مهم در گردشگری است مخصوصا افرادی که علاقه شدید به خرید دارند و هدف اصلی آنها از مسافرت و گشت و گذار استفاده از بازارهای مقصد گردشگری است.

جزایر سلیمان مجموعه جزایری هستند که در قسمت جنوبی اقیانوس آرام وضمن بخش شمال شرقی قاره استرالیا قرار دارند، این جزایر به دو قسمت تقسیم میشوند