تگ

آبشار بابامنیر

مرورگر
جاذبه های شهر بابامنیر

بابامنیر، شهری از توابع بخش ماهورمیلانی شهرستان ممسنی در استان فارس ایران است. آبشارفصلی بابامنیر واقع در جنوب روستایی به همین نام در بخش ماهور میلاتی یکی از بخشهای شهرستان ممسنی واقع است. این آبشار تا روستای بابامنیر ۹ کیلومتر فاصله دارد و در کوه بزان از فراز دیواره ای عمودی به پایین میریزد.