تگ

آبشار بیار

مرورگر
گردشی تابستانی در استان خراستان شمالی

خراسان شمالی،سابقه ای دیرینه داردوعلاوه بربقایای شهرهاوقلعه هایقدیمی، مزاربزرگان علم ودین وعرفان ومحوطه های باستانی، طبیعت دلفریبی رانیزبه گردشگران عرضه می کند، به ویژه در بخشهای شمالی ترکه پوشیده ازجنگل است.