تگ

آبشار سله بن

مرورگر
بهترین جاهای دیدنی پل سفید ، پل سفید شهر کوهستانی دره ای با جاذبه های طبیعی بکر

شهر پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه واقع در استان مازندران است. پل سفید شهری کوهستانی و دره ای است که که در امتداد رودخانه تالار واقع شده است که این مسئله زیبایی خاصی به این شهر بخشیده است و میتوان با برنامه ریزی مناسب این شهر را به قطب گردشگری تبدیل کرد.