تگ

آبشار شلماش نقده

مرورگر
جاذبه های گردشگری نقده

نام شهر نقده در گذشته «سلدوز» بوده است، که به معنی سرزمینی که آب همه آن را فرا می گیرد و یا راست با نمک است، آمده است زیرا در سمت راست دریاچه شور ارومیه است