تگ

آبشار علی آباد رشتخوار

مرورگر
رشتخوار ، شهری با آب و هوای خشک و کویری

رشتخوار در شمال شرقی کشورو از نقاط مرکزی استان خراسان رضوی محسوب می شود که از شمال و شمال شرقی و غربی به تربت حیدریه و از جنوب غربی و جنوب به گناباد و از شرق و جنوب شرقی به خواف محدود می شود.