تگ

آبشار معروف آغ سو

مرورگر
غار و روستای دو گیجان کجاست؟

این غار، که از نوع غارهاى استلاکتیت‌ است، ‌در شرق شهر مرند قرار دارد و راه دسترسى به آن سواره‌رو مى‌باشد. دوگیجان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی درقسمت شرقی حومه شهرستان مرند واقع شده که پس از گذشتن از روستای ارد کلو و بناب جدید و زرقان به این روستا می رسیم.