تگ

آبشار گراب

مرورگر
قله شاهوار بلندترين قله البرز شرقی

قله شاهوار از جاذبه های مجن،بلندترين قله البرز شرقی و بلندترين قله و بام استان سمنان است و اين كوه مرز طبيعی بين دو استان سمنان و گلستان می باشد كه در نزديكی شهر شاهرود و در فاصله 25 كيلومتری (هوايی) شمال غربی اين شهر قرار گرفته است.