تگ

آبش احمد

مرورگر
آبش احمد

آبـِش اَحْمَد پنجاه و یکمین شهر استان آذربایجان شرقی، واقع در بخش آبش احمد شهرستان کلیبر است.این شهر با داشتن کوهستانها و باغات بکر و خدادادی در سطح استان معروف است.طبق اظهارات برخی از اهالی قدیمی؛ نام قدیم این شهر «احمدلو» بوده است.