تگ

آب انبارها وبرجهای قدیمی اسفدن

مرورگر
جاذبه های اسفدن، طبیعت زیبای اسفدن

اسفدن شهری است در استان خراسان جنوبی. این شهر از توابع بخش مرکزی و در فاصله 57 کیلومتری شرق قاین قرار دارد.اسفدن از قدمت زیادی بر خوردار بوده که بقایای شهر قدیمی و منابع تاریخی گویای آن می باشد . از اسفدن در منابع تاریخی بنامهای اسندی ،اسپیدان ،اسفیدان  یاد شده است .