تگ

آب انبار افوشته

مرورگر
نتیجه تصویری برای محله افوشته

محله های تاریخی با وجود فرسوده به نظر آمدن گنجینه هایی زنده و پویا بوده كه به محل رفت و آمد افراد معاصر تبدیل شدند اما از آنجا كه همچنان اثرها و نشانه هایی از زندگی گذشتگان به دست می دهند، ارزش به مراتب بیشتری نسبت به سایر اثرهای تاریخی دارند كه افوشته از جمله آنهاست.