تگ

آب انبار قاسم

مرورگر
پارک ملی سیاهکوه از بکرترین پارک های ملی کشور

پارک ملی سیاه کوه مساحتی حدود ۸۱ هزار هکتار دارد دارد و در مجاورت منطقه ی حفاظت شده ی سیاه کوه قرار دارد.این پارک بین استان های یزد و اصفهان قرار دارد و در واقع بخشی از آن در استان اصفهان و بخش دیگر آن در استان یزد قرار دارد.