تگ

آب معدنی اوکوز داغ

مرورگر
هریس ، يكی از قديمی ترين مناطق آذربايجان شرقی

هريس يكی از قديمی ترين مناطق آذربايجان شرقی است. بر اساس نام هایی که در وقف نامه ربع رشيدی آمده؛ می توان گفت هريس در قرن های هفتم و هشتم هجری قمری؛ روستای بزرگ و آبادی بوده است. قالی های هریس از شهرت جهانی برخوردار اند .