تگ

آب معدنی سرد چشمه امیرخانی

مرورگر
گرسماسر ، بهشت طبیعی رامسر

رامسر به تمامی صفات گردشگری و زیبایی معروف است و روستای گرسماسر هم نقش بسزایی در این مهم ایفا می کند در ادامه تصاویری هم از این روستا گرداوری کردیم