تگ

آب و هوای بنت

مرورگر
معرفی شهر بنت در استان سیستان و بلوچستان

شهر بنت مرکز بخش بنت از توابع شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان است. شهر بنت پیشینه تاریخی زیادی دارد و زمانی سیطره حکمرانی حکام محلی بنت از ساحل دریا در بندر جاسک امروزی تا نیکشهر کنونی و ازبزمان تا رودبار در استان کرمان را دربر می‌گرفت.