تگ

آب و هوای پاییز

مرورگر
پارک ملی دیلیجان ارمنستان

پارک ملی دیلیجان، جایی است که ما برای شما در نظر گرفته ایم. این پارک ملی با طبیعت خارق العاده و نفسگیرش، روی دیگری از ارمنستان را در برابر شما قرار می دهد که تورها و آژانس های گردشگری معمولا از پسش بر نمی آیند.