تگ

آتشکده سنگی

مرورگر

بنا وجود دارند،متصل می شوند.مجموع این چاه­ها که سیستمی نظیر قنات دارد، هفت حلقه می­باشد که در بستر سنگی کوه حفر شده­اند.آب این جدول­ها تا فاصله 80 کیلومتری جریان می­یافته. این آسیاب در دوران اتابکان فارس هم­زمان با تغییر بنای آتشکده سنگی به مسجد و در زمان قاجار و توسط قوام الملک تعمیر شده است.