تگ

آثار تاریخی دنیا

مرورگر
استون هنج ، بنایی پر رمز و راز و عجیب در انگلستان

همیشه هر آنچه که اسرار آمیز باشد برای انسان ها جالب است، این موضوع از گذشته های دور صحت داشته و هنوز هم تغییری نکرده است. میل به کشف ناشناخته ها یکی از عمیق ترین امیال هر انسان است، این اسرار آمیز بودن، به جاذبه های گردشگری هم سرایت کرده است!