تگ

آثار تاریخی مزرعه کتول

مرورگر
مزرعه

مزرعه شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان علی‌آباد در استان گلستان ایران است. روستای مزرعه از توابع دهستان کتول با تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ به شهر مزرعه تبدیل شد.