تگ

آثار تاریخی گز

مرورگر
گز

شهر تاریخی گز در دشت نسبتا مسطحی قرارگرفته که فاقد عوارض طبیعی می باشد این شهربه فاصله 18 کیلومتری شمال اصفهان (9 کیلومتری ازانتهای…