تگ

آثار تاریخی

مرورگر
اقدامات غربی ها جهت تخریب آثار باستانی کشور

سیدهادی احمدی‌، در پاسخ به پرسش مخاطبین ، مبنی بر دیوارنویسی جدی‌ترین عامل تخریب آثار باستانی کشور است، گفت: متاسفانه این دیوار نویسی‌ها بر روی آثار تاریخی و میراث کشور به سختی پاک می‌شود و پاک کردن آن نیز هزینه و انرژی زیادی از دولت می‌گیرد.