تگ

آدرس دارانداش

مرورگر

خاصدالانهای آبرو پیشنهادات بهترین زمان بازدیدبهار وسایل و تجهیزات مورد نیازوسایل سنگ نوردی از جمله طناب و نردبان و... نزدیک ترین جاذبه های گردشگریکوه زیدر و کوه کیامکی  پیشنهاد ویژه همراهی راهنمای آشنا به سنگ نوردی ضروری است. مسیر دسترسی آدرس دارانداشآذربایجان شرقی٬ مرند، ۲۴ کیلومتری زنوز، روستای هوروز، دامنه کوه زیدر تصاویر زیبا از دره دارانداش ...