تگ

آدرس مسجد جامع گناباد

مرورگر
مسجد جامع گناباد

يكی از شاهكارهای تاريخی استان خراسان رضوی مسجد جامع گناباد است. اين مسجد جز بناهای دو ايوانی است كه در سال ‪ ۶۰۹هجری قمری ساخته شده و از امتيازات مهم آن وجود كتيبه‌های كوفی و آجركاريهای زيبا می باشد كه بر اطراف ايوان قبله آن نقش بسته است.