تگ

آدرس معرفی آبگرم شابیل

مرورگر
معرفی آبگرم شابیل

از دیرباز برای درمان های بیماری های حرکتی، عصبی و درمان پادرد و کمردرد از بصورت سنتی از آب درمانی استفاده میشد و همچنان ادامه دارد آب گرم شابیل یکی از غنی ترین مواد معدنی را داراست.