تگ

آرین شهر

مرورگر
معرفی آرین شهر استان خراسان جنوبی

آرین شهر یک از شهر های استان خراسان جنوبی است.وجود آثار تاریخی در محل همچون قلعه نشان از تاریخ کهن آن می باشد. در برخی از سفرنامه ها نیز به سده و موقعیت آن در گذشته اشاره شده که از آنجمله مک گروگر در مورد آن می گوید: روستا در دشت پهناوری واقع شده و از دور به مجتمعی از کندوهای زنبور عسل می ماند.