تگ

آشنایی با آرامگاه بوعلی سینا

جاهای دیدنی همدان در پاییز

همدان سرد اما پاییزی ،زیبایی های منحصر به فرداین استان به طوری که بیشترجاهای دیدنی آن درتمام فصول قابل استفاده است اما درپاییز نقش و نگار دیگری به خودمیگیرد