تگ

آقا نورالدین عراقی که بود؟

مرورگر
مقبره آقا نورالدین عراقی ، یکی از بناهای مذهبی و تاریخی

مقبره تاریخی آقانورالدین عراقی یکی از بناهای مذهبی و تاریخی است که در ضلع شمالی قبرستان تاریخی اراک قرار گرفته و به وسیله دیوارها و حصارهای آجری از بخش جنوبی قبرستان جدا شده است؛ این بنا به صورت چند ضلعی متوازن ساخته شده است.