تگ

آمریکای لاتین

آداب و رسوم مردم آرژانتین

بسیاری از مردم آرژانتین از تبار اروپایی بوده که از سایر کشورهای آمریکای لاتین که در آن‌ها فرهنگ‌های اروپایی و بومی ترکیب شده‌اند متمایزشان می‌کند.