تگ

آپارتمان ملکه الیزابت

مرورگر
کاخ هافبورگ در وین

کاخ سلطنتی هافبورگ به مدت قرن ها محل استقرار خاندان سلطنتی هاپسبورگ، حاکمان اتریش، تا پایان جنگ جهانی اول بود. بخش بزرگی از تاریخ اروپا توسط ملکه ماریا در این محل که امروزه سکونتگاه رییس جمهور است نوشته شد.