تگ

اثر ملی و فرهنگی

مرورگر
کاخ مروارید کاخ شمس پهلوی

دردوران حکومت محمد رضا پهلوی ،شمس خواهر وی ، قسمت وسیعی از اراضی مهرشهر کرج را تصرف کرده و کاخی زیبا و عظیم همراه با باغ‌های میوه و استخر و جنگل درآنها احداث نموده است.