تگ

اخذ ویزای انگلیس

موزه اتاق های جنگ چرچیل

موزه اتاق های جنگ چرچیل در زیر یک مجموعه ی ساختمانی در جاده ی Whitehall قرار دارد، برای کسانی که از این مسیر عبور می کنند، قابل مشاهده است.