تگ

اذان مغرب به افق بیرجند

مرورگر

آنها بدون اطلاع دقیق از اوقات شرعی میسر نیست. معیار ساعات شرعی ، موقعیت خورشید درآسمان میباشد. اذان بیرجند اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق بیرجند،  اذان ظهر به افق بیرجند، اذان مغرب به افق بیرجند، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد. مبانی تعیین اوقات شرعی بیرجند مبانی فقهی تشخیص اوقات شرعی در دین اسلام بر مبنای مشاهده مکان...