تگ

امامزاده شاهزاده ابراهیم نوده

مرورگر
جاهای دیدنی شهر جاورسیان

جاورسیان شهر کوچکی است که از توابع شهرستان خنداب در استان مرکزی به حساب می آید.این شهر دارای جمعیتی بالغ بر ۶۰۰۰ نفر است.اغلب مردم این شهر به مشاغلی چون کشاورزی،مغازه داری و تعدادی هم در کارهای ساختمانی امرار معاش می کنند.