تگ

امامزاده علی بن حسين

مرورگر
معرفی بقعه امامزاده میرعلی بن حسین (ع)

بقعه اين امامزاده، در پايين قلعه اژدهاپيكر قرار دارد و از طريق جاده ای كه منتهی به لار می شود به راحتی قابل دسترسی است، اين بنا مركز مسجدی را تشكيل می دهد كه در زلزله ۱۳۳۹ خورشيدی به كلی ويران شده است و از آثار اوليه و مواد ساختمان آن چيزی باقی نمانده.