تگ

امامزاده هارون بن موسی بن جعفر (ع)

مرورگر
نتیجه تصویری برای زیارت پنجه شاه کاشان

زیارتگاه امامزاده هارون بن موسی بن جعفر (ع) و فرزندش ابراهیم بن هارون مشهور به “پنجه شاه” در مرکز شهر کاشان واقع است.تاریخ بنای امامزاده به دوران حکومت سلجوقیان مربوط است اما بیشترین تزئینات آن مربوط به دوران قاجار است.