تگ

امپانادس

مرورگر
خوشمزه ترین غذاهای شیلی کدامند؟

غذاهای سنتی کشور شیلی تا حد زیادی تحت تأثیر غذاهای اروپایی می باشند اما با این حال مردم این کشور فرهنگ و رژیم غذایی مخصوص به خود را دارند، در طبخ غذاهای سنتی شیلی بیشتر از گوشت، سبزیجات تازه و موجودات دریایی استفاده می شود.