تگ

امکانات تفریحی کوه عینالی در تبریز

مرورگر
کوه عون بن علی یکی از محبوبترین دیدنی های تبریز

کوه عون بن علی مشهوربه عینالی،کوه وآرامگاهی برفرازرشته‌ کوه سرخاب درشمال شهرتبریزاست.عینالی از سال۱۳۸۰ به بعدازکوهی خشک وخشن به کوهی باطبیعت سبزتبدیل شده وآرام آرام به تفرجگاهی زیباومکانی برای گردش وتفریح تبریزی هاتبدیل شد.