تگ

امکانات رفاهی پارکینگ پروانه

مرورگر
جمعه بازار پارکینگ پروانه ، بازاری متفاوت در پایتخت

جمعه بازار پارکینگ پروانه، يک مجموعه 3 طبقه بزرگ است که هر جمعه در پارکينگ پروانه واقع در چهار راه اسلامبول خيابان جمهوری برپا می شود؛ يعنی هر جمعه تعداد زيادی فروشنده اجناسشان را بر می دارند و با يک زير انداز به پارکينگ پروانه می روند و بساط می کنند.